Ads Area

SAMSUNG GALAXY NOTE 4 VE İPHONE 6 PLUS KARŞILAŞTIRMASI

iPhone 6 Plus, Galaxy Note 4’ü hız, dahili depolama gücü, hafiflik, incelik ve işletim sistemiyle geride bırakıyor. Note 4’ün ise en büyük kozu, RAM ve kamera çözünürlüğü 


Samsung Galaxy Note 4 ve iPhone 6 Plus'ın muhteşem rekabeti App­le, 5.5 inç ek­ran bü­yük­lü­ğüy­le tab­let te­le­fon me­le­zi pa­za­rı­na gi­re­rek en bü­yük ra­ki­bi Sam­sun­g’­a bu alan­da da mey­dan oku­du. 

Ami­ral ge­mi­si Ga­laxy No­te 4’ten 2 kat ve­ri ak­ta­rım hı­zı­na sa­hip iP­ho­ne 6 Plus, 4 kat da­ha yük­sek da­hi­li de­po­la­ma ala­nıy­la dik­kat çe­ki­yor. 6 Plus ay­rı­ca ra­ki­bi­ne gö­re hem da­ha in­ce hem de da­ha ha­fif. 

Ön­ce­ki gün Ca­li­for­ni­a’­da gör­kem­li bir tö­ren­le ta­nı­tı­lan App­le­’ın ami­ral ge­mi­si, özel akıl­lı saa­tiy­le de Sam­sun­g’­dan bir adım ön­de gi­di­yor. Alış­ve­riş için özel sis­tem Ay­rı­ca App­le Pay isim­li ye­ni bir öde­me yön­te­miy­le en­teg­re ge­len ci­haz, kre­di kar­tı ye­ri­ne de kul­la­nı­la­bi­li­yor. 

6 Plus'ta App­le ta­ra­fın­dan ta­sar­la­nan A8 çi­pi bu­lu­nu­yor. Bu çip, di­ğer iP­ho­ne'lar­la kı­yas­lan­dı­ğın­da yüzde 50 da­ha hız­lı. Ci­haz­lar 26 Ey­lü­l’­de Tur­cell ta­ra­fın­dan sa­tı­şa çı­ka­cak. Çö­zü­nür­lük­te No­te 4 ön­de Sam­sun­g’­un da 6 Plu­s’­a kar­şı ba­zı üs­tün özel­lik­le­ri var. Ör­ne­ğin OLED ek­ra­nı IPS LCD’­ye gö­re da­ha güç­lü. 

Ci­haz ay­rı­ca RAM ve ka­me­ra çö­zü­nür­lü­ğün­de de ra­ki­bi­ne gö­re bir adım ön­de gi­di­yor. Batarya güçleri yüksek iPhone 6 Plus 80 saat müzik, 14 saat video, 12 saat Wi-Fi, LTE ve 3G internet deneyimi sunuyor. 24 saat 3G konuşma süresi sağlayan yeni cihazın bekleme süresi ise 16 gün. Note 4 ise 3220 mAh batarya kapasitesiyle geldi. Geliştirilen işlemci sayesinde bir önceki modele göre yüzde 8 daha iyi performans gösteriyor. 

 U2 sürprizi Lans­man­da İr­lan­da­lı Rock Gru­bu U2 hay­ran­la­rı­na bir sür­priz ya­pan App­le, mü­zik gru­bu­nun ye­ni al­bü­mü­ne iTu­nes üze­rin­den üc­ret­siz ula­şı­la­bi­le­ce­ği­ni açık­la­dı. U2'nun so­lis­ti Bo­no'nun şir­ke­tin CE­O'su Tim Co­ok'a yap­tı­ğı çağ­rı­nın ar­dın­dan üc­ret­siz ya­yın­la­na­ca­ğı açık­la­nan al­büm, 13 Ekim'de iTu­nes'da­ki ye­ri­ni ala­cak.bugün

Ads Area