Ads Area

APPLE'A TURKCELL DESTEĞİ

Yurtdı­şın­da­ki App­le ma­ğa­za­la­rın­da su­nu­lan hız­lı ve ve­rim­li tek­nik des­tek hiz­me­ti, Turk­cell ile Tür­kiye’­ye de gel­di. 

App­le ürün­le­ri­nin ya­zı­lım ve do­na­nım­la­rı için, ona­rım­dan de­ği­şi­me her tür­lü tek­nik so­ru­nu ay­nı gün için­de çö­zü­me ulaş­tı­ran sis­tem, ilk ola­rak Turk­cel­l’­in İs­tik­lal Cad­de­si, Bağ­dat Cad­de­si, Ca­pi­tol ve Kan­yo­n’­da­ki 4 ma­ğa­za­sın­da dev­re­ye gir­di. 

Turk­cel­l’­in Akıl­lı Des­tek hiz­me­ti kap­sa­mın­da su­nu­la­cak olan App­le des­te­ğin­den tüm Turk­cel­l’­li­ler ya­rar­la­na­bi­li­yor. 

 Yazılım da yapılacak So­run her ne ise tek­nik ser­vi­se git­me­den ay­nı gün için­de Turk­cell ma­ğa­za­sın­da çö­zü­me ulaş­tı­rıl­ma­sı­nı he­def­le­yen ser­vis sa­ye­sin­de, App­le kul­la­nı­cı­la­rı ya­zı­lım­la il­gi­li so­run­la­rı­nın ya­nın­da her tür­lü arı­za­nın da hız­la gi­de­ril­me­si­ni sağ­lı­yor. 

Ona­rı­mın ya­nın­da ge­rek­ti­ğin­de anın­da de­ği­şim de ya­pı­la­bi­li­yor. Hedef tüm lokasyonlar Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Hulusi Acar, “Türkiye’de bir ilk olan Apple Teknik Destek hizmetimiz kapsamında müşterilerimizin Apple cihazlarıyla ilgili sorunlarını teknik servise gitmeye gerek kalmadan mağazalarımızda çözmeyi hedefliyoruz. 

Destek hizmetini tüm lokasyonlarımızda vermek istiyoruz” diye konuştu. 90 milyon iPhone 6 siparişi Citigroup Sermaye Piyasası Raporu’nda 2014 yaz aylarında çıkması düşünülen iPhone 6’nın Foxconn’a 90 milyon adetlik sipariş verildiği iddia edildi. Cihazın yılın ikinci yarısında pazara çıkması bekleniyor.bugün
Tags

Ads Area